Решение за свикување на четвртата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на четвртата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица Бр. 08- 8216/1, 21.12.2021год.

Врз основа на член 37 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/2002) и член 3  Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник  на  општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Решение за свикување на четвртата седница на Советот на општина Струмица

Ја свикувам  четвртата  седница на   Совет на општина Струмица за ден  28.12. 2021 година (вторник).

Четвртата   седница  на Советот на општина Струмица,  ќе се одржи во  Домот на АРМ во Струмица  со почеток  во 11,00 часот.

За работа на седницата  предлагам:

I

            Записник од третата седница на Советот на општина Струмица

II

Дневен р е д

 1. Предлог-Програма за работа на Советот на општина Струмица за 2022 година;
 2. Предлог-Буџет на Општина Струмица за 2022 година;
 3. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2022 година;
 4. Предлог – Програма на општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2022 годинa;
 5. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2022 година;
 6. Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година;
 7. Предлог –Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој  и туризмот  во 2022 година;
 8. Предлог-Програма за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2022 година;
 9. Предлог -Програма за заштита од штетно дејство на водите за 2022 година;
 10. Предлог – Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2022 година;
 11. Предлог-Програма за одржување на јавната чистота во 2022 година;
 12. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта  и улици  на територијата на Општина Струмица за 2022 година;
 13. Предлог- Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Струмица за 2022 година;
 14. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2022 година;
 15. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2022 година;
 16. Предлог- Програма за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2022 година;
 17. Предлог-Програма за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2022 година;
 18. Предлог – Програма за активности во областа на заштитата на  животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2022 година;
 19. Предлог – Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната и детската заштита во 2022 година;
 20. Предлог – Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и  справувањето со кризи во 2022  година;
 21. Предлог-Програма на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2022 година;
 22. Предлог – Програма за поставување на урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2022 година;
 23. Предлог-Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2022 година во Општина Струмица;
 24. Извештај за 2021 година и Програма за Струмичкиот карневал – 2022 година;
 25. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 година;
 26. Предлог – Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2022 година;
 27. Предлог – Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2022 годинa;
 28. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основното образование за 2022  година;
 29. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средното образование за 2022 година;
 30. Предлог – Одлука за основање на младински центар во општина Струмица
 31. Предлог – Одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности за 2022 година;
 32. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патниците на подрачјето на општина Струмица;
 33. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на Општина Струмица  во 2022 година;
 34. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надомест за престој   на деца  на самохрани родители во ЈОУГД “Детска радост“ Струмица;
 35. Предлог – Одлука за доделување еднократна парична помош на семејства со прваче на подрачјето на Општина Струмица во учебната 2022/2023 година;
 36. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Славе Трендов од Струмица;
 37. Извештај за превземени активности за справување со бездомни животни во Југоисточниот плански регион;
 38. Предлог –Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување на бездомни кучиња „АСТРА-ЛУНА“ – Струмица;
 39. Предлог – Одлука за основање на јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња;
 40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.582/3 КО Попчево-вон г.р;
 41. Предлог-Одлука за утврдување на Урбанистички проект со план за парцелација на КП 2077 и други КО Струмица, дел од ДУП за блок 1 на град Струмица, Општина Струмица;
 42. Програма за работа на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ за 2021 година;
 43. Програма за работа на ЈП „Паркиралишта-Струмица” за 2022 година;
 44. Програма за работа на ЈПЕД „Струмица –гас” за 2022 година;
 45. Предлог – Решение за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал;
 46. Предлог – Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица, во Управниот одбор во Отворениот граѓански унивезитет за доживотно учење “Јоска Свештарот”- Струмица
 47. Предлог-Решение за разрешување и именување претставници на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица;
 48. Предлог-Решение за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;  и
 49. Предлог – Решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Марјан Даскаловски