Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџет за 2015 година

Буџетите на општината пред 2015 година и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2017 кои се поставени на општинската веб страница.

Социјална карта на општина Струмица

Сектор за локален економски развој

 

1. Заштита на животната средина и природа

2. Планирање на локалниот економски развој

 

Одделението за заштита на животната средина ги врши работите што се однесуваат на: заштита на животната средина и природата; мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето;  заштита од бучава и нејонизирачко зрачење; врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.
Раководител: Ѓорги Димитриевски Тел. 034/327-712

Оделението за локален екомоски развој извршува работни задачи кои се однесуваат на: планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; подршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемаштвото на локално ниво; учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа  на институции и агенции и промовирање на партнерство; врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот

Раководител: Тони Милушев Тел. 034/348-024

© 2005-2017 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544