Сектор за локален економски развој PDF Печати

 

1. Заштита на животната средина и природа

2. Планирање на локалниот економски развој

 

Одделението за заштита на животната средина ги врши работите што се однесуваат на: заштита на животната средина и природата; мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот и земјиштето;  заштита од бучава и нејонизирачко зрачење; врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.
Раководител: Ѓорги Димитриевски Тел. 034/327-712

Оделението за локален екомоски развој извршува работни задачи кои се однесуваат на: планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; подршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемаштвото на локално ниво; учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа  на институции и агенции и промовирање на партнерство; врши и други работи кои ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот

Раководител: Тони Милушев Тел. 034/348-024