Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Територијална професионална противпожарна единица

Територијалната професионална противпожарна единица на општината ги врши следните работи:
- гаснење на пожари на подрачјето на општината
- отстранување на непосредната опасност за настанување на пожар
- спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од пожари и експлозии
- укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации
- извршување на други работи при несреќи и непогоди
- врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат вршењето вршењето на основната функција
- заедно со територијалнмите единици од општините на во РМ, дејствуваат како противпожарни единици на Република Македонија, заради оперативно делување при гаснењето на големи пожари на целата територија на Република Македонија
- давање помош кога тоа е побарано при гаснењето на пожари во други држави
- водење на посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење и интервенции за други настани според единствената методологија и известување на Дирекцијата за заштита и спасување и општината за тоа
- периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема со која располага Територијалната противпожарна единица
- тековна поправка и одржување на механиката
- давање на противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други манифестации, во координација со Министерството за внатрешни работи
- врши обука од областа на противпожарната заштита за припадниците на АРМ
- едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организација на предавања, преку медиум ии организирање на други активности
- врши и други работи што ќе и бидат доверени.

Работите од став 1 на овој член, Територијалната професионална противпожарна единица на општината ги врши на подрачјето на општината, а ги покрива и подрачјата на општините Босилово, Василево и Ново Село. Во рамките на Територијалната професионална противпожарна единица функционира команден оперативен центар, противпожарен и автомеханичарски сервис организирани како 1 чета со 4 одделенија.

Заради оперативно делување при гаснење на големи пожари, територијалната професионална противпожарна единица може да врши работи и на територијата надвор од општините наведени во став 2 од овој член.

Командир на ТППЕ: Мијалче Крстев

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544