Архива – Стратегиски документи и акциски планови

Акциски план за локална стратегија на општина Струмица за развој на образованието за периодот 2015-2017

[превземи]

 

Акциски план за локална стратегија на општина Струмица за  соработка со граѓанскиот сектор за периодот 2015-2017

[превземи]

 

Акциски план за локална стратегија на социјална заштита на граѓаните на општина Струмица за периодот 2015-2017

[превземи]

 

Акциски план за локална стратегија за млади на општина Струмица за периодот 2015-2017

[превземи]

 

Програма за енергетска ефикасност во општина Струмица 2009 – 2013

meep.pdf
[превземи]

 

Локален акционен план за вработување на општина Струмица 2009-2010

lapv.pdf
[превземи]

 

Платформа за локален развој на општина Струмица 2007-2015

platforma_ler.pdf
[превземи]

 

Анкета за бизнис климата во Струмичкиот регион – Март 2006

PROGRAMA1.PDF
[превземи]

 

Двогодишен план за развој на стопанството во Општина Струмица

PROGRAMA2.PDF
[превземи]

 

Официјална програма за социјална заштита на Општина Струмица

PROGRAMA3.PDF
[превземи]

 

Профил на Струмичкиот регион. Општини Струмица, Ново Село, Босилово и Василево

PROGRAMA4.PDF
[превземи]

 

Стратегиски план на Струмички регион

PROGRAMA5.PDF
[превземи]

 

SWOT анализа на Струмичкиот микро регион. Општини Струмица, Ново Село, Босилово и Василево

PROGRAMA6.PDF
[превземи]

 

Визија на Струмичкиот микро регион. Општини Струмица, Ново Село, Босилово и Василево

PROGRAMA7.PDF
[превземи]

 

Центар за заедничка понуда на раноградинарски производи

PROGRAMA8.PDF
[превземи]