Category: <span>Урбанистички проекти</span>

Home / Урбанистички проекти
Post

Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 15.21, од ДУП за урбан блок 15

Се организира јавен увид на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 15.21, од ДУП за урбан блок 15 на град Струмица, општина Струмица....