Завршна сметка на општина Струмица за 2020 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

Биланс на состојба

Приходи и расходи

Структура на приходи по дејности 

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Биланс на состојба

Приходи и расходи

Структура на приходи по дејности 

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи 

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

Биланс на состојба

Биланс на успех

Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

7. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ 2020

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

8. ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

9. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

10. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

11. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

12. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

13. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

14. ПРОМОЦИЈА ЗА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

15. ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИ УСЛУГИ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

16. ПРОМОЦИЈА НА ТУРИЗМОТ И КУЛТУРАТА

Биланс на состојба

Посебни податоци 

Приходи и расходи 

Структура на приходи и расходи

17. ЕКО ГРАДИНКИ ЗА ОДРЖЛИВА ИДНИНА

Биланс на состојба

Посебни податоци 

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

18. ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕЛС

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

19. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

20. ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ПЕТРИЧ И СТРУМИЦА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

21. ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДУХОВНИТЕ СВЕТИЛИШТА НА СТРУМИЦА И ЌУСТЕНДИЛ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

22. КРЕИРАЊЕ МОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЗА СИТЕ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

23. РОМАКТЕД

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

24. КВАЛИТЕТНИ УСЛОВИ ЗА СРЕЌНИ ДЕЦА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

25. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

26. УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

27. ИЗГРАДБА НА НОВА ТУРСКА НАСЕЛБА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

28. ВТОР ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛОВИ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи